فیلم و بازی DVD فروش پستی http://movieline.mihanblog.com 2020-05-26T11:05:01+01:00 text/html 2009-05-12T21:02:42+01:00 movieline.mihanblog.com مووی اطلاعیه http://movieline.mihanblog.com/post/244 <div style="text-align: center; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 0); color: rgb(204, 0, 0);"><font size="6"><a href="http://fdvd.mihanblog.com/" target="" title="">آدرس جدید فروشگاه </a><br><br><a href="http://fdvd.mihanblog.com/" target="" title="">FDVD.mihanblog.com</a><br></font></div><br>10.6.1387<br> text/html 2008-07-19T23:37:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی http://movieline.mihanblog.com/post/243 <div style="text-align: center;"><a href="http://fdvd.mihanblog.ir/"><font size="7">سایت جدید تکمیل شد</font></a> </div> text/html 2008-05-17T06:35:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی http://movieline.mihanblog.com/post/242 <font size="6" style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">توجه:</span></font><br /><br />این وبلاگ به دلیل ایرادهای بوجود آمده به آدرس زیر با ظاهری دیگر منتقل شد.بنابراین هیچ آپدیتی در این سایت انجام نمیشود و بعد از وارد شدن فیلمهای این سایت در سایت جدید ,‌فیلمهای جدید نیز در سایت جدید اضافه می شوند.<br /><br /><div style="text-align: center;"><a href="http://www.fdvd.mihanblog.ir/"><font size="3" style="color: rgb(51, 102, 0);"><span style="font-weight: bold;">آدرس جدید: www.fDVD.mihanblog.ir</span></font></a> <br /></div> text/html 2008-05-10T05:35:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی دانلود http://movieline.mihanblog.com/post/241 <span style="font-weight: bold;"> برای دریافت لیست کلی فیلمها به همراه توضیحات کامل هر فیلم و راهنما روی لینک زیر کلیک کنید:</span><br style="font-weight: bold;" /><br style="font-weight: bold;" /><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><a style="color: rgb(0, 0, 255);" href="http://www.4shared.com/file/43116182/101ab2c8/Movieline__2911387__.html"><font size="2">لیست کلی فیلمها تا تاریخ 22.5.1387</font></a><br /></div><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">توضیح: در صفحه ی باز شده تا باز شدن کامل صبر کنید و سپس روی download file کلیک کنید.</span><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">فایل در یافتی شامل یک فایل فشرده شده ی اکسل می باشد که برای اجرای آن باید آفیس 97 یا ورژن بالاتر روی ویندوز نصب باشد</span> text/html 2008-05-06T05:35:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی revolver http://movieline.mihanblog.com/post/240 <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:uHO0w4GbLLOgmM:http://movie-reviews.widescreensavers.net/Revolver/posters/Revolver_poster_1.jpg" />نام فیلم: </span><font size="2" style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Revolver</span></font><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><font size="2" style="font-weight: bold;">‌ (هفت تیر)</font><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">کارگردان: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Guy Ritchie</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">بازیگر نقش اصلی: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Jason Statham</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سال تولید: 2005<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سبک: جنایی/درام/هیجانی<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زیرنویس فارسی: دارد<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زمان فیلم: 115 دقیقه<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">برای سفارش<span>&nbsp;</span>با </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; color: rgb(255, 0, 0);" dir="ltr">MovieLine.k7@gmail.com</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);" dir="rtl"></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" dir="rtl"></span> <span lang="AR-SA">تماس بگیرید</span></span><a href="http://movieline.mihanblog.com/Cat/1.aspx"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">.(قیمت)</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p /></span></p> <a href="http://www.imdb.com/title/tt0365686/"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl">سایت اصلی این فیلم</span></a> text/html 2008-05-06T05:35:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی no country for old men http://movieline.mihanblog.com/post/239 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:le4zqboCBrkb_M:http://latefilm.com/images/no_country_for_old_men_poster.jpg" />نام فیلم: </span><font size="2"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-weight: bold;">No Country for Old Men</span><span dir="rtl" style="font-weight: bold;"></span></font><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;"> (جایی برای پیرمردها نیست)</span></font><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">کارگردان: </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Ethan Coen</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl"></span> / </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Joel Coen</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">بازیگر نقش اصلی: </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Tommy Lee Jones</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span>&nbsp;</span><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سال تولید: 2007<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سبک: جنایی/درام/هیجانی<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زیرنویس فارسی: دارد<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زمان فیلم: 122 دقیقه<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">برای سفارش<span>&nbsp;</span>با </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%; color: rgb(255, 0, 0);">MovieLine.k7@gmail.com</span><span dir="rtl" style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl" style="color: rgb(255, 0, 0);"></span> <span lang="AR-SA">تماس بگیرید</span></span><a href="http://movieline.mihanblog.com/Cat/1.aspx"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">.(قیمت)</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"><a href="http://www.imdb.com/title/tt0477348/">سایت اصلی این فیلم</a><o:p /></span></p> text/html 2008-05-06T05:35:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی 27 لباس http://movieline.mihanblog.com/post/238 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Tou63l2sEOG4GM:http://img.verycd.com/posts/0804/post-2976704-1207939007.jpg" /></span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl"></span><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">نام فیلم : <font size="2" style="font-weight: bold;">27dresses‌ (بیست و هفت لباس)</font><br /><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p><br /></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">کارگردان: </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Anne Fletcher</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">بازیگر نقش اصلی: <span>&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Brian Kerwin</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سال تولید: 2008<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سبک: کمدی/عشقی<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زیرنویس فارسی: دارد<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زمان فیلم: 107 دقیقه<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">برای سفارش<span>&nbsp;</span>با </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%; color: rgb(255, 0, 0);">MovieLine.k7@gmail.com</span><span dir="rtl" style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl" style="color: rgb(255, 0, 0);"></span> <span lang="AR-SA">تماس بگیرید</span></span><a href="http://movieline.mihanblog.com/Cat/1.aspx"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">.(قیمت)</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt0988595/"><span lang="AR-SA">سایت اصلی این فیلم</span></a><span lang="FA"><o:p /></span></p> text/html 2008-04-26T01:34:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی last samurai http://movieline.mihanblog.com/post/236 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:vwETZZF1UTRtJM:http://www.impawards.com/2003/posters/last_samurai.jpg" /></span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">نام فیلم: <span>&nbsp;</span></span><font size="2" style="font-weight: bold;"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">The last samurai</span></font><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><font size="2" style="font-weight: bold;">‌(آخرین سامورایی)</font></span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">کارگردان: </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Edward Zwick</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">بازیگر نقش اصلی: </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Tom Cruise</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سال تولید: 2003<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سبک: حادثه ای /ماجرایی/درام/جنگ<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زیرنویس فارسی: دوبله (بدون سانسور) و قابلیت تغییر صدا به انگلیسی<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زمان فیلم: 154 دقیقه<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">برای سفارش<span>&nbsp;</span>با </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%; color: rgb(255, 0, 0);">MovieLine.k7@gmail.com</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span lang="AR-SA">تماس بگیرید</span></span><a href="http://movieline.mihanblog.com/Cat/1.aspx"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">.(قیمت)</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt0325710/"><span lang="AR-SA">سایت اصلی این فیلم</span></a><span lang="FA"><o:p /></span></p> text/html 2008-04-24T05:34:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی Hero wanted http://movieline.mihanblog.com/post/235 <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:nALmXKGL4rE4ZM:http://www.sorozatok-foruma.hu/kepek2/kepek25/herowanted1_large.jpg" />نام فیلم: </span><font size="2" style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Hero wanted</span></font><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><font size="2" style="font-weight: bold;">‌(قهرمان تحت تعقیب)</font><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">کارگردان: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Brian Smrz</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">بازیگر نقش اصلی: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Cuba Gooding Jr</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl"></span>.<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سال تولید: 2008<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سبک: حادثه ای/درام/جنایی<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زیرنویس فارسی: دارد<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زمان فیلم: 95 دقیقه<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">برای سفارش<span>&nbsp;</span>با </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; color: rgb(255, 0, 0);" dir="ltr">MovieLine.k7@gmail.com</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl"></span> <span lang="AR-SA">تماس بگیرید</span></span><a href="http://movieline.mihanblog.com/Cat/1.aspx"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">.(قیمت)</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p /></span></p> <a href="http://www.imdb.com/title/tt0977214/"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="rtl">سایت اصلی این فیلم</span></a> text/html 2008-04-16T21:34:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی goodfellas http://movieline.mihanblog.com/post/233 <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:ZeCxQymTzWExUM:http://www.dvdbeaver.com/film/G/posters/dfmp_0379_goodfellas_1990.jpg" />نام فیلم: </span><font size="2" style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">GoodFellas</span><span dir="rtl"></span></font><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><font size="2" style="font-weight: bold;"><span dir="rtl"></span> (رفقای خوب)</font><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">کارگردان: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Martin Scorsese</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">بازیگر نقش اصلی: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Robert De Niro</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سال تولید: 1990<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سبک: بیوگرافی/جنایی/درام<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زیرنویس فارسی: دارد<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زمان فیلم: 146 دقیقه<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">برای سفارش<span>&nbsp;</span>با </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; color: rgb(255, 0, 0);" dir="ltr">MovieLine.k7@gmail.com</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl"></span> <span lang="AR-SA">تماس بگیرید</span></span><a href="http://movieline.mihanblog.com/Cat/1.aspx"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">.(قیمت)</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p /></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><a href="http://www.imdb.com/title/tt0099685/"><span lang="AR-SA">سایت اصلی این فیلم</span></a><span lang="FA"><o:p /></span></p> text/html 2008-04-16T21:34:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی forrest gump http://movieline.mihanblog.com/post/232 <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:5eUftVBfLZqGlM:http://www.lynchposters.com/images/Forrest-Gump-adv.jpg" />نام فیلم: </span><font size="2" style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Forrest Gump</span></font><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">کارگردان: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Robert Zemeckis</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">بازیگر نقش اصلی: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Tom Hanks</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سال تولید: 1994<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سبک: کمدی/درام/عشقی<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زیرنویس فارسی: دارد<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زمان فیلم: 142 دقیقه<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">برای سفارش<span>&nbsp;</span>با </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; color: rgb(255, 0, 0);" dir="ltr">MovieLine.k7@gmail.com</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl"></span> <span lang="AR-SA">تماس بگیرید</span></span><a href="http://movieline.mihanblog.com/Cat/1.aspx"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">.(قیمت)</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p /></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><a href="http://www.imdb.com/title/tt0109830/"><span lang="AR-SA">سایت اصلی این فیلم</span></a><span lang="FA"><o:p /></span></p> text/html 2008-04-16T21:34:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی michael clayton http://movieline.mihanblog.com/post/231 <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:CxsxznEdM6h5YM:http://sweettexasjen.files.wordpress.com/2007/10/michael-clayton.jpg" />نام فیلم: </span><font size="2" style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Michael Clayton</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl"></span> (مایکل کلیتون)<o:p /></span></font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">کارگردان: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Tony Gilroy</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">بازیگر نقش اصلی: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Tom Wilkinson</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سال تولید: 2007<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سبک: جنایی/درام/هیجانی<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زیرنویس فارسی: دارد<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زمان فیلم:<span>&nbsp;</span>119 دقیقه<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">برای سفارش<span>&nbsp;</span>با </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; color: rgb(255, 0, 0);" dir="ltr">MovieLine.k7@gmail.com</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl"></span> <span lang="AR-SA">تماس بگیرید</span></span><a href="http://movieline.mihanblog.com/Cat/1.aspx"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">.(قیمت)</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p /></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><a href="http://www.imdb.com/title/tt0465538/"><span lang="AR-SA">سایت اصلی این فیلم</span></a><span lang="FA"><o:p /></span></p> text/html 2008-04-16T21:34:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی The Three Burials Of Melquiades Estrada http://movieline.mihanblog.com/post/230 <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:SeeGOXg-sGcGhM:http://ec1.images-amazon.com/images/P/B000F8O2QU.01._SCLZZZZZZZ_V65933489_.jpg" />نام فیلم: </span><font size="2" style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">The Three Burials Of Melquiades Estrada</span></font><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">کارگردان: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Tommy Lee Jones</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">بازیگر نقش اصلی: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" dir="ltr">Tommy Lee Jones</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سال تولید:<span>&nbsp;</span>2005<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سبک: ماجرایی/جنایی/درام/وسترن<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زیرنویس فارسی: دارد<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زمان فیلم: 121 دقیقه<o:p /></span></p> <p style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">برای سفارش<span>&nbsp;</span>با </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; color: rgb(255, 0, 0);" dir="ltr">MovieLine.k7@gmail.com</span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl"></span> <span lang="AR-SA">تماس بگیرید</span></span><a href="http://movieline.mihanblog.com/Cat/1.aspx"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">.(قیمت)</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p /></span></p> <span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt0419294/"><span lang="AR-SA" dir="rtl">سایت اصلی این فیلم</span></a></span> text/html 2008-04-16T21:34:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی awake http://movieline.mihanblog.com/post/229 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:l_o0HeB_QsgAUM:http://i212.photobucket.com/albums/cc260/wolf_fangs15/awake-poster.jpg" />نام فیلم: </span><font size="2" style="font-weight: bold;"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Awake</span><span dir="rtl"></span></font><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><font size="2" style="font-weight: bold;"><span dir="rtl"></span> (بیدار)</font><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">کارگردان: </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Joby Harold</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">بازیگر نقش اصلی: </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Hayden Christensen</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سال تولید: 2007<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سبک: درام/هیجانی<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زیرنویس فارسی: دارد<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زمان فیلم: 84 دقیقه<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">برای سفارش<span>&nbsp;</span>با </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%; color: rgb(255, 0, 0);">MovieLine.k7@gmail.com</span><span dir="rtl" style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl" style="color: rgb(255, 0, 0);"></span> <span lang="AR-SA">تماس بگیرید</span></span><a href="http://movieline.mihanblog.com/Cat/1.aspx"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">.(قیمت)</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p /></span></p> <span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt0211933/"><span lang="AR-SA" dir="rtl">سایت اصلی این فیلم</span></a></span> text/html 2008-04-16T21:34:00+01:00 movieline.mihanblog.com مووی meet the fockers http://movieline.mihanblog.com/post/228 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="left" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:onEBGiSYNfKzAM:http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2006/Macgee/Web%2520Project/meet_the_fockers_movie_poster.jpg" />نام فیلم: </span><font size="2" style="font-weight: bold;"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Meet The Fockers</span><span dir="rtl"></span></font><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><font size="2" style="font-weight: bold;"><span dir="rtl"></span> (ملاقات با فوکرها</font>)<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">کارگردان: </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Jay Roach</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">بازیگر نقش اصلی: </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">Robert De Niro</span><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سال تولید: 2004<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">سبک: کمدی/عشقی<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زیرنویس فارسی: دارد<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">زمان فیلم: 115 دقیقه<o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">برای سفارش<span>&nbsp;</span>با </span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; line-height: 115%; color: rgb(255, 0, 0);">MovieLine.k7@gmail.com</span><span dir="rtl" style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><span dir="rtl" style="color: rgb(255, 0, 0);"></span> <span lang="AR-SA">تماس بگیرید</span></span><a href="http://movieline.mihanblog.com/Cat/1.aspx"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 115%;">.(قیمت)</span></b></a><span lang="AR-SA"><o:p /></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.imdb.com/title/tt0290002/"><span lang="AR-SA">سایت اصلی این فیلم</span></a><span lang="FA"><o:p /></span></p>